บล็อก

0

0

ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ละอองทิพย์  มัทธุรศ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ ด้วยความยินดียิ่งlaongthip-1

0

วันที่ 26 พ.ค 59 ศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระสังฆราชแห่งศรีลังกา Gratha Visarada Rajakiya Pandita Davuldena Guanissara Maha Thero เสด็จมาประกอบพิธีเปิดศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดยทรงเจิมตราสัญลักษณ์และทรงเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของศูนย์ ในการนี้ รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ รักษาราชการแทนอธิกาบดีเป็นประธานในพิธีโดยมี อ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์ ผู้อำนวยการศูนย์กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแนน
……………………..
ขอขอบคุณข้อมูลภาพ
นายพา จอกทอง จนท.ประชาสัมพันธ์

0

แจ้งเปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยหลังจากปิดระบบ ระหว่างวันที่ 9-16มีนาคม 2559 เวลา12.00-08.00น. เนื่องจากเกิดเหตุขัดข้องด้านระบบปรับอากาศ บัดนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดใช้ได้ตามปรกติแล้ว  เอกสารแนบinternetfail

0

Wedsitebanner (Medium)การอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและจัดทำ website เพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้ ข่าวสารและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน”ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 41 คณะครุศาสตร์
วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559-วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559 จัดโดยศูนย์ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์
วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและปรับปรุง website ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

3.2 เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารและเผยแพร่งานวิชาการแก่บุคลากรทางการศึกษา
3.3 เพื่อให้หน่วยงานแต่ละหน่วยงานสามารถ ฝึกทักษะ การออกแบบและพัฒนาwebsiteโดยโปรแกรมสำเร็จรูปWordpress ให้ทันสมัยและปรับปรุงข้อมูลให้ตรงกับงานประกันคุณภาพ

สร้างเว็บสมัยใหม่ เรียบง่าย ใช้เวิร์ดเพรส
หนึ่งวันเริ่มมีเว็บ • สวยงาม • แก้ไขง่าย


WordPress Developer (การสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ขั้นพื้นฐาน) WordPress เป็นระบบ CMS ที่ออกแบบมาเพื่อใช้บริหารจัดการคอนเทนต์ในเว็บไซต์ พัฒนาด้วยภาษา PHP และใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ภายในสัญญาอนุญาตใช้งานแบบ GNU General Public License. WordPress มีการใช้งานที่ง่าย มีความยืดหยุ่นสูง และกำลังเป็นที่นิยมของ Web Developer และบล็อคเกอร์ทั่วโลกรวมทั้งชาวไทยด้วยเช่นกัน มีผู้พัฒนาปลั๊กอิน และธีม (รูปแบบการแสดงผล) ให้เลือกใช้แบบฟรี ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ด้วย WordPress ได้ด้วยตัวเอง และสามารถใช้ WordPress ไปประยุกต์ในการสร้างระบบออนไลน์ในรูปแบบอื่นๆได้อีกด้วย


ผู้เข้าร่วมและผลงาน

หน่วยงาน ชื่อ Domain Site
โปรแกรมวิชาประถมศึกษา elm.edu.srru.ac.th
โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ece.edu.srru.ac.th
กลุ่มวิชาทดสอบและการวิจัยการศึกษา ere.edu.srru.ac.th
กลุ่มวิชาพื้นฐานและบริหารการศึกษา medu.srru.ac.th
กลุ่มวิชาหลักสูตรและการสอน ecl.edu.srru.ac.th
กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว epg.edu.srru.ac.th
ศูนย์มาตรฐานวิชาชีพครู tc.edu.srru.ac.th
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา spsci.edu.srru.ac.th
สำนักงานบัณฑิตศึกษา grad.edu.srru.ac.th
โปรแกรมวิชาพลศึกษา pe.edu.srru.ac.th
ฝ่ายวิชาการ as.edu.srru.ac.th
ฝ่ายแผนและการเงิน facc.edu.srru.ac.th
ฝ่ายบุคลากร hr.edu.srru.ac.th
ฝ่ายประกันคุณภาพ qa.edu.srru.ac.th
ฝ่ายพัสดุ fs.edu.srru.ac.th
ห้องสมุด lib.edu.srru.ac.th
ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู td.edu.srru.ac.th

IMG_9836 (Medium) IMG_9829 (Medium) IMG_9831 (Medium) IMG_9807 (Medium) IMG_9821 (Medium)

0

ข่าวประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558 (31 พ.ค. 58)
ที่มา:ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ไปแล้ว 2 รอบ ในปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการของวารสารไทย ทั้งในด้านเนื้อหาและรูปแบบให้มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งการประเมินที่ผ่านมาทั้ง 2 รอบนั้น มีระยะเวลาในการรับรองคุณภาพวารสาร 3 ปี โดยสิ้นสุดการรับรองในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557
          ในการนี้ ศูนย์ TCI จึงจัดให้มีการประเมินคุณภาพวารสารรอบที่ 3 ในปี พ.ศ. 2558 (ตามที่เคยแจ้งเตือนเพื่อให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินวารสารไปแล้วก่อนหน้านี้ 2 รอบ คือ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนพฤศจิกายน ซึ่งหากวารสารที่ไม่ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลไม่ครบถ้วนภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 จะถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพเป็นวารสารกลุ่มที่ 3) ซึ่งในการประเมินคุณภาพครั้งนี้ ทุกวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI จะต้องได้รับการประเมินคุณภาพใหม่อีกครั้ง โดยภายหลังการประเมิน จะมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสารเป็นระยะเวลา 5 ปี คือ ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 – 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
          ศูนย์ TCI ได้แบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

  • วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป
  • วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
  • วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต

     บัดนี้ศูนย์ TCI ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI ดังนี้

สรุปจำนวนวารสารที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 พ.ศ. 2558
วารสารสาขา
จำนวนวารสารที่ประเมินคุณภาพทั้งหมด
กลุ่มที่ 1
กลุ่มที่ 2
กลุ่มที่ 3
จำนวนวารสารไม่ผ่านตามเกณฑ์และไม่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ACI ต่อไป
จำนวนวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI
จำนวนวารสารที่ไม่ผ่านตามเกณฑ์
จำนวนวารสารที่ไม่ได้ส่งข้อมูลมาเพื่อขอรับการประเมิน
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
279
136
88
9
41
5
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
347
126
132
15
53
21
รวมทั้งหมด
626
262
220
24
94
26

click

หมายเหตุ* : หากวารสารกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ต้องการขอรับการประเมินคุณภาพวารสารเพื่อเลื่อนกลุ่มคุณภาพวารสาร ทางศูนย์ TCI จะขอให้ส่งข้อมูลเพื่อทำการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลครั้งต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โดยจะใช้ข้อมูลในการประเมินวารสารตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ซึ่งทางศูนย์ TCI จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของศูนย์ TCI ต่อไป

0

ENJOY FABULOUS PERFORMANCES FROM MORE THAN 400 DELEGATES AROUND THE WORD:
BANGLADESH,TURKEY,CAMBODIA,CHINA,JAPAN,EGYPT,INDIA,INDONESIA,ISRAEL,ITALY,KOREA,
LAOPDR,LATVIA,MALAYSIA,MYANMAR,NEPAL,PHILIPPINES,POLAND,RUSSIA,SRI LANKA,SLOVAKIA,VIETNAM AND THAILAND

ชมการแสดงสุดยิ่งใหญ่ตระการตา โดยนักแสดงกว่า 400 ชีวิต จากประเทศ กัมพูชา เกาหลีจีน ญี่ปุ่น บังคลาเทศ ตุรกี เนปาล โปแลนด์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เมียนมาร์ รัสเซีย ลัตเวีย เวียดนาม สปป.ลาว สโลวาเกีย ศรีลังกา อิตาลี อินโดนิเซีย อินเดีย อิสราเอล อียิปต์ และประเทศไทย

พบกับกิจกรรม      การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ
                        18 มกราคม 2559 การสัมมนาเชิงวิชาการ
                        19 มกราคม 2559 การแสดงแบบผ้าและเครื่องแต่งกายนานาชาติ
                        20-21 มกราคม 2559 การเล่านิทานนานาชาติ
                        23 มกราคม 2559 การชุมนุมศิลปินเพื่อสันติภาพโลก

http://www.edu.srru.ac.th/siff/

0

บริการด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่องานวิชาการแก่นักศึกษา ปรึกษาระบบประชุมออนไลน์ การพรีเซ็นงานออนไลน์
โดยใช้ Google Hangout https://hangouts.google.com/

video_ipad_screen_272

IMG_3813 (Small) IMG_3812 (Small) IMG_3810 (Small) IMG_3811 (Small) IMG_3796 (Small) IMG_3795 (Small) IMG_3805 (Small) IMG_3800 (Small) IMG_3797 (Small) IMG_3801 (Small) IMG_3791 (Small) IMG_3793 (Small) IMG_3808 (Small) IMG_3794 (Small) IMG_3792 (Small) IMG_3803 (Small) IMG_3802 (Small) IMG_3799 (Small) IMG_3798 (Small)